Bioscor Clinic in China

 • Bioscor Shanghai

 • Bioscor Beijing

   • Address : 107 No. 2 Bld Tianshui Xiyuan Vanke Park Chaoyang District, Beijing     Zipcode : 100026

   • Phone : 010-6503 5707     Fax : 010-6503 5703

 • Bioscor Nanjing

   • Address : RM101 4 unit 22 Bld No.8 Hu Nan Rd Gu Lou District, Nanjing    

   • Phone : 025-5279 3399     Fax : 025-5279 6699

Contact

You can communicate with us through the following contact, we always dedicated to serve you, let you experience the best of the beautiful journey of change.